e
sv

Kira Bedeli ve Kira Sözleşmesinin Tapu Kaydına Şerhi

22 Kasım 2021 12:52
avatar

Avukat Gizem Gonce

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

Kiracı ile kiraya veren tarafından yapılan kira sözleşmelerinin tapu kütüğüne şerh edilmesi konusu oldukça önem arz etmektedir. Tapu siciline şerh edilen kira sözleşmelerinde, sonraki malikler kira akdi dairesinde kiralanandan intifa etmeye müsaade etme zorunluluğunu yüklemektedir. Kira sözleşmesinde açıkça hüküm konulmak suretiyle tapuya şerh edileceği düzenlenmelidir. Yargıtay 14. Hukuk Dairesinin 10.07.2021 tarihli kararı uyarınca; “Taşınmaza ilişkin sözleşmelerin tapu kaydına şerh edilmesini taraflar sözleşme ile kararlaştırabilirler. Bu işlemin amacı, ilişkin bulunduğu hukuki durumu üçüncü kişilere karşı ileri sürebilir hale getirmek, hukuki duruma aleniyet kazandırmaktır. Taşınmaz kira sözleşmesinin tapu kütüğüne şerhi, kiracıya sözleşme konusu hakkın sonradan malik olanlara karşı da ileri sürülebilme yetkisi tanır,” şeklinde kararı ile açıkça tapı kütüğüne şerh edilme konusunun önemini belirtmiştir.

Kira bedeli, kiralananın kiralanmasına karşılık kiracının kiraya verene ödemekle yükümlü olduğu bedeldir. Kira sözleşmesinde kira bedeli açıkça belirtilmelidir. Kira sözleşmesinde kira bedelinin belirlenmesi dışında, kiracı hakkında değişiklik yapılamamaktadır. Ayrıca kira bedeli kira sözleşmesinde 6 aylık ya da 1 yıllık olarak ödenmesi kararlaştırılması mümkündür. Kira sözleşmelerinde kira bedeli yabancı ülke parası olarak ödenmesi hususu açıkça yazılmalıdır. Aylık kira ödemelerinin peşin olarak ödeneceği kira sözleşmelerinde yazılmış ise, kiracıya üç günlük mehil verilmesi gerekmektedir. Kira bedeli ödemelerinin kira sözleşmelerinde belirlenen sürede ödenmemesi halinde gecikme cezası geçerli olmaktadır. Kira ödemelerinin gecikilen her ay için %10 gecikme cezası uygulanacağı hükmü kiracıyı bağlayacaktır.

Kiracı, aile konutu olarak kullanılmak üzere kiralanan taşınmazda eşinin açık rızası olmadan kira sözleşmesinin feshedememektedir. Şayet kiracının eşi, kira sözleşmesinin feshine açıkça izin vermemesi halinde kiracı mahkemeye başvurarak karar alınmasını talep etme hakkına sahiptir. Kira sözleşmesinden haberdar olmayan eş, kiralayana başvuru yaparak yazılı bildirimde bulunmak suretiyle kira sözleşmesinin tarafı olabilme hakkına sahiptir. Kiraya veren, kiracı ve eşine fesih bildirimini ayrı ayrı tebligat yapmak suretiyle bildirme yükümlülüğü bulunmaktadır.

Kiraya veren, kiralananın yeniden inşası ya da imarı amacıyla esaslı onarım genişletilmesi veya değiştirilmesi gerekmesi halinde kira sözleşmesini sona erdirme hakkına sahiptir. Bunun için kiracının kiralananı tahliye etmesi gerekmektedir. Kiralananın esaslı onarımı, genişletilmesi ya da değiştirilmesi sırasında kullanılması mümkün olmaması gerekmektedir. Belirli süreli kira sözleşmesinde gereksinim ya da esaslı onarım nedeniyle tahliye davası açılabilmesi için kira süresinin sonundan başlayarak 1 ay içinde dava açılmalıdır. Yeniden inşa ve imar nedeniyle açılacak tahliye davaları süreye tabidir. Kira döneminin sona ermesinden itibaren 1 ay içinde açılmayan tahliye davaları kabul edilmemektedir.

Kiralananı satın alan yeni malikin gereksinimleri nedeniyle kira sözleşmesini sona erdirip erdiremediği konusu oldukça önemlidir. Kiralananı sona erdiren kişi; kendisi, altsoy ve üstsoyu, ya da yasa gereğince bakmakla yükümlü olduğu diğer kişiler için konut veya işyeri gereksinimi sebebiyle kullanma zorunluluğu bulunması halinde kiralananı kazanma gününden itibaren 1 ay içerisinde kiracıya yazılı olarak durumu bildirmek koşulu ile kira sözleşmesini 6 ay sonra açacağı dava ile sona erdirme hakkına sahiptir.

Avukat Gizem GONCE

etiketlerETİKETLER
Üzgünüm, bu içerik için hiç etiket bulunmuyor.
okuyucu yorumlarıOKUYUCU YORUMLARI

Sıradaki içerik:

Kira Bedeli ve Kira Sözleşmesinin Tapu Kaydına Şerhi